2 MAN je 1100 PS
3 Generatoren,
150 kW, 150 kW, 65 kW
Radar, Colour Echo Sounder, GPS Plotter, VHF, Radio SSB, HF
2x, zusammen 20.000l pro Tag
ja
ja
2x 7,5m mit Yamaha 85 PS
1x 6,5m mit Yamaha 40 PS
2x Coltri 12m3/h
1x Coltri K15 26,4m3/h
1x Nitrox Kompressor
220 V, 24 h